Herbiciden – ECOstyle NL Professional
ONKRUID OP DE MEEST NATUURLIJKE WIJZE BESTRIJDEN? KIES DAN VOOR ECOSTYLE PROFESSIONAL

ONKRUID OP DE MEEST NATUURLIJKE WIJZE BESTRIJDEN? KIES DAN VOOR ECOSTYLE PROFESSIONAL

Als professional heb je nu eenmaal te maken met onkruid. ECOstyle Professional geeft jou de beste oplossingen en tips.

Herbiciden

Als professional heb je nu eenmaal te maken met onkruid. Hardnekkig, lelijk maar in een teelt ook nog eens van negatieve invloed op de opbrengst. Onkruid op de meest natuurlijke wijze bestrijden? Kies dan voor Ultima Professional.

Onkruidbestrijding op de meest natuurlijk wijze? 

Dan is Ultima jouw keuze bij uitstek, let wel er is een wettelijk gebruiksverbod op middelen buiten de landbouw. De professionele gebruiker mag geen gewasbeschermingsmiddelen meer toepassen op een verhard oppervlak. Er is ook een regeling met uitzonderingen opgesteld. Zo mag Ultima nog wel gebruikt worden in de open teelten van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten. Neem ook eens een kijkje bij onze insecticidenmollusciciden en fungiciden.

Vanwege alle onduidelijkheden rondom het verbod van het gebruik van middelen op verhardingen hebben wij een overzicht gemaakt van waar je Ultima nog wel voor mag gebruiken. 

Ultima-Professioneel is toegestaan op: 

Op onverhard terrein, bijvoorbeeld zandpaden. 

 • Tijdelijk onbeteelde terreinen, zoals bermen en braakliggende stukken land. 

De uitzonderingen voor verhard terrein: 

 • Locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan
 • Start-, landings- en taxibanen van vliegvelden
 • Spoor-, metro en trambanen, zowel het ballastbed als de inspectie- of schouwpaden
 • Locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn

Sportvelden, inclusief het terrein daaromheen die voor het beoefenen van de sport nodig zijn; 

 • Recreatieterreinen, zoals bungelowparken, campingterreinen en jachthavens
 • Ook de bestrijding van de verschillende soorten Duizendknoop en Ambrosia behoort tot de uitzonderingsmogelijkheden

Ultima-Particulier wat mag wel? 

Een hovenier mag het particuliere product toepassen: 

 • In de borders tussen de beplanting van een particuliere tuin 
 • Onverharde terreinen in de particuliere tuin 
 • Let op: Alleen de particulier mag Ultima ook op de verhardingen gebruiken

Wat je nog meer moet weten over Ultima

 • Ulitma is ook effectief tegen algen en mossen.
 • Draag tijdens het gebruik van Ultima bedrijfskleding. Wanneer er gewerkt wordt met het geconcentreerde product adviseren wij geschikte handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. 
 • Pelargonzuur kan de messingonderdelen van de spuitapparatuur aantasten. Het is raadzaam alle apparatuur na ieder gebruik schoon te spuiten.
 • Omdat de werking van Ultima tegengesteld is aan die van Glyfosaat en/of MCPA is een combinatie van middelen niet zinvol. 
 • De toxiciteit van pelargonzuur is beoordeeld als zeer laag. De FDA (Amerikaanse voedsel en waren autoriteit) heeft pelargonzuur goedgekeurd voor onder andere het gebruik in voedsel, cosmetica, shampoo en andere verzorgingsproducten.
 • Volgens de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) is Maleïne Hydrazide niet toxisch bij opname door de mond, huid en na inhalatie. Daarom is Maleïne Hydrazide in de laagst mogelijke toxiciteitscategorie ingedeeld.
 • De definitie van chemische middelen is onduidelijk. Ultima breekt in het milieu snel en volledig af. Omdat bij de toepassing van Ultima zeer weinig uitstoot plaatsvindt van CO2 en fijnstof is Ultima de meest ecologisch verantwoorde beheermethode tegen onkruiden op verhardingen.
 • Het verhogen van de dosering kan de effectiviteit verhogen, het is echter niet toegestaan om meer te doseren dan 1,6 l Ultima in 10 liter water en meer aan te brengen dan 10 l spuitvloeistof per 100 m2. Een tankconcentratie lager dan 16% is niet effectief.

Ik heb last van verstopping/vlokvorming in mijn spuitapparatuur 

Wanneer Ultima in contact komt met herbiciden op basis van (azijn)zuur ontstaat er vlokvorming. Dit kan de filters verstoppen. Zorg daarom voor een grondige reiniging van de machine wanneer deze middelen na elkaar in dezelfde machine gebruikt worden.

Hoe lang kan ik Ultima bewaren? 

Ultima is als concentraat minimaal 2 jaar houdbaar, mits vorstvrij bewaard. De spuitoplossing is één dag houdbaar, en dient dus bij voorkeur de zelfde dag opgebruikt te worden.

Waarom mag ik Ultima maar 2 x per jaar gebruiken? 

U mag Ulitma 2 x per jaar gebruiken omdat de dosering uitgaat van een volvelds bespuiting. Het verbruik is dan maximaal 2x 166 = 332 liter Ultima per hectare per jaar. Bij deze hoeveelheden is bepaald dat er geen onaanvaardbare risico's zijn voor mens, dier en milieu. Wij adviseren Ultima alleen pleksgewijs toe te passen. U bespaart hiermee behalve veel middel ook de milieubelasting.

Waarom heb ik zoveel Ultima nodig? 

Volgens het label mag u Ultima volvelds bespuiten. U gebruikt dan 1,6 l Ultima in 10 liter water per 100 m2 (=166 l Ultima per hectare). Wij adviseren Ultima alleen pleksgewijs toe te passen. U verbruikt dan (afhankelijk van onder andere de onkruiddruk en voeglengte) ongeveer 8 tot 16 l Ultima per hectare. 

Heb ik voor het spuiten van Ultima een spuitlicentie nodig of moet ik mij hiervoor certificeren? 

Voor het professionele gebruik van Ultima dient u in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie.  

Ultima mag toegepast worden op verhardingen en onverharde terreinen. Mag ik dan ook de (verharde) talud in jachthavens behandelen met Ultima? 
Nee, een (verhard) talud dat uitloopt op het water of een droge sloot is onderdeel van een watergang, hier mag Ultima dus niet toegepast worden.  

Mag Ultima in waterwingebieden gebruikt worden? 

Ja, omdat Ultima zo snel afbreekt zijn er geen beperkingen om Ultima in waterwingebieden toe te passen.

Hoe snel breekt Ultima af in het milieu? 

Pelargonzuur heeft een halfwaardetijd van minder dan een dag. Maleine hydrazide heeft een halfwaardetijd van ongeveer 5 dagen. Dit betekent dat Ultima zeer snel afbreekt.

Bevat Ultima ook hydrazine? 

Ultima bevat géén hydrazine. Slechte kwaliteit maleine hydrazide zouden verontreinigingen van hydrazine kunnen bevatten. Omdat hydrazine toxisch is, hebben de fabrikanten de verplichting om hierop te controleren. Uiteraard worden voor de productie van Ultima alleen ingrediënten gebruikt die zuiver zijn, dus vrij van verontreinigingen. In tegenstelling tot hydrazine is het bestanddeel maleine hydrazide niet toxisch zie ook Is Maleïne Hydrazide toxisch?

Is Ultima veilig voor het milieu? 

Alle onkruidverdelgers (en onkruid beheermethoden) hebben impact op het milieu, er wordt immers onkruid mee bestreden. Ultima is een middel dat snel en volledig afbreekt in het milieu. Omdat Ultima sneller afbreekt dan dat het afspoelt naar het oppervlaktewater, en omdat de uitstoot van CO2 en fijnstof bij het gebruik van Ultima veel lager is dan bij andere beheermethode, is Ulitma de meest ecologisch verantwoorde methode voor het bestrijden van onkruid.

Is Ultima veilig voor bijen? 

Ultima is specifiek beoordeeld op schadelijkheid voor bijen. Uit deze beoordeling is gebleken dat er geen extra maatregelen nodig zijn om bijen te beschermen.

Is Ultima veilig voor (huis)dieren? 

Als onderdeel van de toelating is Ultima ook getest op dieren. Ook uit deze test is gebleken dat er geen bijzondere risico's zijn voor dieren.

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account