Promanal HP – ECOstyle NL Professional

Promanal HP

  Promanal HP

   Product form

   Acaricide op basis van paraffine olie ter bestrijding van de wintereieren van de spintmijt.

   Omschrijving

   Werking

   Promanal HP is een contactmiddel. De wintereieren van de spint moeten goed geraakt worden, zodat de adembuis afgesloten wordt en zo de eitjes stikken en niet uitkomen. Dit resulteert in een lagere plaagdruk later in het seizoen. 

   Toepassing

   Promanal HP heeft een voorjaarstoepassing op de wintereieren van de spintmijt. Maximaal 1 toepassing per 12 maanden.

   Voordelen

   • Paraffine olie van farmaceutische kwaliteit
   • Kent een nevenwerking tegen dopluis
   • Spuitbaar met DRT95
   • Toegestaan in de biologische teelt

   Specifications

   • Werkzame stoffen: Paraffineoliën 830 g/l
   • Adviesdosering: 1-2% olie
   • Toepassingsgebied: Pitvruchten, druif, steenvruchten, bessen, sierheesters

   MSDS

   Toelatingsnummer: 16278N
   H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
   H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
   P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
   houden.
   P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
   P273 - Voorkom lozing in het milieu.
   P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
   P331 - GEEN braken opwekken.
   P501 - De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften
   SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
   EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
   voorkomen.

   Login

   Forgot your password?

   Don't have an account yet?
   Create account