Finalsan – ECOstyle NL Professional

Finalsan

  Finalsan

   Product form

   Finalsan is hét ecologische alternatief om onkruid effectief te bestrijden! Het middel kent een snelle werking, na toepassing is er al binnen enkele uren een zichtbaar resultaat.

   • Contactherbicide
   • Ecologisch verantwoord, volledig afbreekbare werkzame stoffen
   • Voor grasachtige - en breedbladige onkruiden, mossen en algen

   Omschrijving

   Hét ecologische alternatief voor het bestrijden van onkruid

   Finalsan is een niet-selectief contactmiddel. De werkzame stof is pelargonzuur (ook wel nonaanzuur genoemd), dit is een vetzuur. Dit beschadigt bij contact de membranen van plantencellen, waardoor de inhoud naar buiten lekt en de plant snel uitdroogt.

   • Contactherbicide
   • Ecologisch verantwoord, volledig afbreekbare werkzame stoffen
   • Voor grasachtige - en breedbladige onkruiden, mossen en algen

   Goed om te weten

   • Toepassing bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C
   • Een neerslagvrije periode van 24 uur is voldoende
   • De plantendelen tot druipens toe natspuiten
   • Niet toepassen op natte onkruiden
   • Het beste resultaat wordt behaald op onkruid van 5 – 10 cm hoog

   Formulering

   SL (oplosbaar concentraat)

   Toelatingsnummer

   15859 N

   Bij pleksgewijze toepassing is het verbruik, afhankelijk van de onkruidbezetting, maximaal 16,6 liter per hectare per toepassing.

   Specifications

   • EAN nummer: 8711731032278
   • Dosering: 1.7 liter op 10 liter water
   • Werkzame stof: Pelargonzuur 31.2 G/L
   • Verpakking: 10 L

   MSDS

   Waarschuwing
   H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
   P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen
   P280 - Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
   gelaatsbescherming dragen
   P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
   aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
   SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
   EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
   voorkomen.

   Login

   Forgot your password?

   Don't have an account yet?
   Create account